Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Conveyor Belt Sushi > Tokyo Genki Sushi: Yaesu-chika-gai

Tokyo Genki Sushi: Yaesu-chika-gai 東京元気寿司 Conveyor Belt Sushi / Tokyo Station

5 Reviews

Feedback Form