Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Fugu > Tsujimura

Tsujimura 辻むら Fugu / Asakusa

Feedback Form