Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Izakaya > Kurochan

Kurochan 黒ちゃん Izakaya / Shinagawa

3 Reviews

Feedback Form