Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Okonomiyaki, Monja > Botejyu : Shinjuku

Botejyu : Shinjuku ぼてぢゅう Okonomiyaki, Monja / Shinjuku

2 Reviews

Feedback Form