Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Shabu-Shabu, Sukiyaki > Serina

Serina 瀬里奈 Shabu-Shabu, Sukiyaki / Roppongi

3 Reviews

Feedback Form