Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Shabu-Shabu, Sukiyaki > Shabusen: Akasaka

Shabusen: Akasaka しゃぶせん Shabu-Shabu, Sukiyaki / Tameikesanno

Feedback Form