Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Shabu-Shabu, Sukiyaki > Shabusen: Akasaka

Shabusen: Akasaka しゃぶせん Shabu-Shabu, Sukiyaki / Tameikesanno

1 Review

Add Photos Tell a Friend Bookmark Print Version Send to Phone
Feedback Form