Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Shabu-Shabu, Sukiyaki > Shabuzen: Shibuya

Shabuzen: Shibuya しゃぶ禅 Shabu-Shabu, Sukiyaki / Shibuya

1 Review

Feedback Form